Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

noresistance
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouuung youuung
noresistance
6069 6e2c 390
Reposted fromsunlovers sunlovers viaindiferencia indiferencia

July 09 2015

noresistance
Play fullscreen
Don't touch me, please, I can't stand the way you tease
I love you though you hurt me so
Now I'm gonna pack my things and go
Touch me baby, tainted love..
noresistance
8073 7296 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viavacannes vacannes
8010 7e05 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viavacannes vacannes
noresistance

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
noresistance
3831 b15a 390
Reposted fromMiziou Miziou viajustjustjust justjustjust
noresistance
1283 1bfb 390
Reposted fromtooskaa tooskaa
noresistance
Co robiłaś wieczorem?
Siedziałam i gapiłam się w zegar, aż wydawało mi się, że już mogę do ciebie zadzwonić, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
Śmieję się.
A ty co robiłeś?
Siedziałem i czekałem na twój telefon i zastanawiałem się, co powiedzieć, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
— James Frey – Milion małych kawałków
Reposted fromatyde atyde viajustjustjust justjustjust
noresistance
9940 715b 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viasesja sesja
noresistance
Reposted frombluuu bluuu viatooskaa tooskaa
noresistance
noresistance
2724 da93 390
Reposted fromtooskaa tooskaa
noresistance
Reposted frombluuu bluuu viakobiety kobiety
noresistance
5059 b2b9 390
Reposted fromIriss Iriss viascharlotto scharlotto
noresistance
Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie
— Wisława Szymborska
noresistance
dean appreciation week
day 2 - favourite outfit
8063 3bde 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viavacannes vacannes
noresistance
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viascharlotto scharlotto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl